مهدی رزمجو

مهدی رزمجو

کارشناس عمران

مدیر پروژه های عمرانی گروه ساختمانی ساحل