امیر حسین کنی

امیر حسین کنی

کارشناس

مدیر فروش گروه مشاورین ساحل

سید رضا یوسفی

سید رضا یوسفی

کارشناس

مدیر اجرایی گروه مشاورین ساحل

پویا کریمی

پویا کریمی

کارشناس عمران

مدیر سرمایه گذاری گروه مشاورین ساحل

امین ذکائی

امین ذکائی

کارشناس معماری

مدیر برنامه ریزی گروه مشاورین ساحل

آروین رضوانی

آروین رضوانی

کارشناس ارشد مکانیک

مدیر اجرایی مانیا هوم

مهدی رزمجو

مهدی رزمجو

کارشناس عمران

مدیر پروژه های عمرانی گروه ساختمانی ساحل

ریحانه رضوانی

ریحانه رضوانی

کارشناس معماری

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت انبوه سازان ساحل پردیس عضو

علی نعمتیان

علی نعمتیان

کارشناس ارشد عمران

عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی پیشگام ابنیه ساحل