علی نعمتیان

علی نعمتیان

کارشناس ارشد عمران

عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی پیشگام ابنیه ساحل