سید محمد حسین موسوی

سید محمد حسین موسوی

کارشناس ارشد معماری

مدیر عامل شرکت تعاونی پیشگام ابنیه ساحل

رئیس هیئت مدیره شرکت انبوه سازان ساحل پردیس