ریحانه رضوانی

ریحانه رضوانی

کارشناس معماری

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت انبوه سازان ساحل پردیس

عضو هیئت مدیره شرکت پیشگام ابنیه ساحل

مدیر ارشد مانیا هوم