مجید مقدم

مجید مقدم

دکترای مدریت کسب و کار

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل گروه ساختمانی ساحل