پاشش مواد ضد حریق به اسکلت پروژه ساحل 3

عملیات پاشش مواد ضد حریق به اسکلت برج مسکونی ساحل 3