پارت دهم اسکلت پروژه ساحل مروارید شهر

تخلیه محموله جدید پارت دهم اسکلت در محل پروژه ساحل 3