پارت آخر اسکلت پروژه ساحل 3

تخلیه محموله جدید پارت آخر اسکلت در محل برج ساحل 3