نصب تیر های پارت آخر پروژه ساحل 3

آغاز عملیات نصب تیر های اصلی پارت آخر اسکلت برج ساحل مروارید شهر