قالب بندی و بتن ریزی سقف هجدهم پروژه ساحل

اجرای کامل قالب بندی جبهه شمالی سقف هجدهم و عملیات بتن ریزی بامدادی جبهه شمالی سقف هیجدهم پروژه ساحل 3 مروارید شهر منطقه 22 تهران