قالب بندی بتن ریزی سقف جدید

عملیات قالب بندی جهت بتن ریزی سقف جدید پروژه ساحل 3