دوره آموزشی سازمان نظام مهندسی

برگزاری دوره آموزشی ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی و بازدید مهندسین ناظر این سازمان از پروژه ساحل 3 به عنوان یک پروژه شاخص در رعایت مقررات ملی ساختمان.