تخلیه محموله میلگرد برای اجاری والپست

تخلیه محموله میلگرد ، قوطی و نبشی جهت اجرای والپست و سقف پروژه ساحل 3 

تاریخ 1403/04/02