بلوک های AAC

تخلیه محموله جدید بلوک های ACC در محل کارگاه پروژه ساحل 3