بتن ریزی ضلع شمالی طبقه 21 پروژه ساحل 3

بتن ریزی ضلع شمالی سقف بیست و یکم برج ساحل 3 .

لازم به ذکر است عملیات بتن ریزی ضلع جنوبی سقف بیست و یکم در تاریخ 1403/02/09 انجام شده است.