بتن ریزی ضلع جنوبی سقف 24 پروژه ساحل ۳

بتن ریزی جبهه جنوبی سقف طبقه بیست و چهار پروژه مسکونی ساحل سه مروارید شهر

تاریخ اجرای عملیات 12 خرداد ماه سال 1403 می باشد.