بتن ریزی سقف هجدهم

بتن ریزی جبهه جنوبی سقف هجدهم (18) برج ساحل 3 مروارید شهر