اطلاعیه 1403/01/06 پروژه ساحل 3

به استحضار اعضای محترم پروژه ساحل 3 می رساند دومین جلسه هم اندیشی با نمایندگان اعضا در تاریخ 1403/01/16 ساعت 10 صبح به مدت سه ساعت و سی دقیقه در محل پروژه برگزار شد. تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه به استحضار اعضای محترم خواهد رسید.