اطلاعیه 1402/12/16 پروژه ساحل 3

به استحضار اعضای محترم پروژه ساحل 3 می رساند اولین جلسه هم اندیشی به نمایدنگاه محترم اعضا در تاریخ 1402/12/16 در محل پروژه برگزار گردید. تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه اطلاع رسانی خواهد شد.