هیئت مدیره و مدیر عامل

مجید مقدم

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل گروه ساختمانی ساحل
دکترای مدیریت کسب و کار

سید محمد حسین موسوی

مدیر عامل شرکت تعاونی پیشگام ابنیه ساحل
رئیس هیئت مدیره شرکت انبوه سازان ساحل پردیس
کارشناس ارشد معماری

علی نعمتیان

عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی پیشگام ابنیه ساحل
کارشناس ارشد عمران