اخطاریه : قابل توجه تمام اعضاء محترم

با عنایت به مصوبه هئیت مدیره و قانون تعاون مقتضی است تا مورخه 1399/05/30 نسبت به مشخص نمودن وضعیت مالی عضویت خود اقدام نمایند.